Zaplanuj swoją przyszłość - postaw na zawód

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus + zatwierdziła do realizacji wniosek naszej szkoły na realizację kolejnego projektu w ramach Akcji 1 w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w roku 2018.   Projekt "Zaplanuj swoją przyszłość - postaw na zawód" dotyczy trzytygodniowych zagranicznych praktyk uczniowskich  oraz dwutygodniowych praktyk nauczycieli zawodu z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli w Maladze w Hiszpanii.  Projekt realizowany będzie w okresie od 1.10.2018 do 30.09.2020r. W projekcie weźmie udział 44 uczniów  klas  III  ZSP Nr 3 uczących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa,   technik fotografii i multimediów technik  żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi  turystycznej, technik architektury krajobrazu   oraz 12 nauczycieli uczących w zawodach handlowych, gastronomicznych, hotelarstwa i architektury krajobrazu. Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – przyznana kwota dofinansowania wynosi 127 216 Euro. Nauczyciele odbędą staże w terminie 1-12.07.2019r natomiast  dla uczniów  zaplanowano 2 wyjazdy na praktyki  po 22 uczniów każdy. Odbędą się one wyjadą w dwóch terminach:  od 09.09.2019 do 27. 09.2019r oraz  od  11.05.2020 do 29.05.2020r. Z każdą grupą uczniów wyjedzie dwóch opiekunów - nauczycieli z ZSP Nr3.  Każdy z uczestników projektu przed wyjazdem na praktyki przejdzie przygotowanie językowe - szkolenie z języka angielskiego  zawodowego w wymiarze 20 godz.  i 30 godz j. hiszpańskiego oraz przygotowanie pedagogiczno-kulturowe.  ZSP Nr 3 będzie realizowała projekt w partnerstwie z firmą Tribeka Training Lab S.L.U. Zagraniczny partner pomoże zorganizować najlepsze miejsca praktyk dla uczniów szkoły. Jako miejsce praktyk wybrano Malagę w Hiszpanii, gdyż jest  wymarzonym miejscem na zdobycie  doświadczenia zawodowego, naukę i doskonalenie  j. angielskiego  zarówno  zawodowego jak i codziennego, naukę j. hiszpańskiego, zdobycie nowych umiejętności zawodowych i uaktualnienie umiejętności już posiadanych. Głównym celem projektu jest:  podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych  oraz językowych 44 uczniów ZSP Nr 3  oraz aktualizacja i poszerzenie wiedzy specjalistycznej 12 nauczycieli  w zakresie nauczanych zawodów a także  uzupełnienie praktycznych umiejętności związanych z wykonywaniem pracy na stanowiskach powiązanych z tymi zawodami. W wyniku realizacji projektu Beneficjenci projektu odbędą staże w Hiszpanii w zakładach pracy. Podniosą umiejętności zawodowe. Ponadto nabędą wiedzę  w zakresie kultury i obyczajów społeczeństwa hiszpańskiego oraz zostaną uwrażliwieni na różnice kulturowe. Podniosą swoje kompetencje, wiedzę i umiejętności posługiwania się językiem angielskim i hiszpańskim szczególnie językiem zawodowym oraz z zakresu komunikacji. Ponadto beneficjenci ukształtują  postawę zawodową i zdobędą cenne doświadczenie zawodowe. Staną się bardziej przedsiębiorczy, zaradni, samodzielni. Nabiorą pewności siebie, tolerancji wobec innych kultur, otwartość na różnice kulturowe.  Uczniowie opanują  specjalistyczne umiejętności praktyczne właściwe dla poszczególnych zawodów a nauczyciele uaktualnią i uzupełnią swoją wiedzę zawodową.  Udział w praktyce zagranicznej  zwiększa szanse  absolwentów szkoły na  zatrudnienie nie tylko w regionie czy Polsce, ale również w kraju partnera lub innych krajach UE. Nauczyciele biorący udział w stażach podzielą się zdobytą i uaktualnioną wiedzą  i doświadczeniem  ze współpracownikami ze szkoły a także wykorzystają ją w pracy z młodzieżą.  Podniesie to jakość kształcenia w placówce. Modyfikacja metod i treści kształcenia wdrożona przez nauczycieli, którzy odbędą staże, pozwoli kształcić młodzież nowocześnie i zgodnie z potrzebami współczesnego europejskiego rynku pracy.

 

Regulamin rekrutacji do projektu Zaplanuj swoją przyszłość – postaw na zawód o numerze 2018-1-PL01-KA102-049516 w ramach Programu Erasmus+  , Akcja 1 – Mobilność Edukacyjna sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe  

§ 1 Niniejszy regulamin określa kryteria wyboru i zasady rekrutacji do projektu uczniów i nauczycieli zawodu. Udział uczniów i nauczycieli  w projekcie jest bezpłatny.  Projekt jest finansowany ze środków Erasmus Plus.

§ 2 Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: • Dyrektor ZSP Nr 3 mgr Paweł Ciołkosz • Wicedyrektor Małgorzata Maziarz • Kierownik Szkolenia Praktycznego Maryla Wardak- Matusiak • Nauczyciel języka angielskiego Joanna Szczerbowska Rekrutacji nauczycieli dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: • Dyrektor ZSP Nr 3 mgr Paweł Ciołkosz • Nauczyciel języka angielskiego Joanna Szczerbowska

§ 3 Rekrutacja do projektu na zagraniczną praktykę w Maladze w Hiszpanii prowadzona jest w formie konkursu. Rekrutacja odbywać się będzie w trzech turach – oddzielnie na każdy wyjazd:

- Tura  I – rekrutacja na praktyki odbywające się w  Maladze dla nauczycieli w terminie  od 1.07.2019 do 12.07.2019r.                                                    

- Tura II – rekrutacja na praktyki odbywające się w Maladze w Hiszpanii dla uczniów terminie  od 09.09.2019 do 27.09.2019r.

- Tura III - rekrutacja na praktyki odbywające się w Maladze w Hiszpanii dla uczniów terminie  od 11.05.2020 – do 29.05.2020r.

§ 4 Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w tym paragrafie:

 1. Nauczyciele ZSP Nr 3: · Uczący przedmiotów zawodowych w zawodach: gastronomicznych, handlowych, architektury krajobrazu oraz hotelarstwie 2. Uczniowie ZSP Nr 3 · uczący się w klasach II w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik fotografii i multimediów, technik architektury krajobrazu · uzyskały wysoką średnią ocen z przedmiotów zawodowych w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 dla osób ubiegających się o wyjazd w turze II, lub na zakończenie roku szkolnego 2018/19r dla osób ubiegających się o wyjazd w turze III · otrzymały  ocenę z zachowania  minimum poprawną · cechuje ich zainteresowanie nauczanym zawodem · w stopniu komunikatywnym posługują się językiem angielskim · będą brać udział w zajęciach pedagogiczno – kulturowo – językowych mających na celu przygotowanie do uczestnictwa w stażu zagranicznym.
 2. § 5 1. Kryteria naboru nauczycieli i uczniów są punktowane zgodnie z danymi w regulaminie. 2. Suma zdobytych punktów decyduje o miejscu kandydata na liście. Spośród wszystkich kandydatów komisja rekrutacyjna wybierze z największą ilością punktów z poszczególnych zawodów: - 12 nauczycieli zawodu na wyjazd w I turze oraz - 44 uczniów – po 22 osoby na wyjazdy w  turze II i III:W turze II wyjadą uczniowie następujących kierunków: - technik żywienia i usług gastronomicznych – 4 uczniów lub uczennic – z klasy 2Tżh - technik fotografii i multimediów – 6 uczniów lub uczennic – z klasy 2Tfa - technik obsługi turystycznej- 6 uczniów lub uczennic – 2Tot - technik  hotelarstwa – 6 uczniów lub uczennic – z klasy 2Tżh W turze III wyjadą uczniowie następujących kierunków: - technik żywienia i usług gastronomicznych – 10 uczniów lub uczennic – z klasy 2Tż - technik ekonomista – 7 uczniów lub uczennic  - z klasy 2TEH - technik handlowiec – 3 uczniów lub uczennic – z klasy 2 TEH - technik architektury krajobrazu – 2 uczniów lub uczennic – z klasy 2Tfa   3. Na podstawie sumy uzyskanych punktów komisja sporządzi dwie listy uczniów i uczennic   oraz nauczycieli (główną i rezerwową). Uczniowie i uczennice oraz nauczyciele z najwyższą liczbą punktów z poszczególnych zawodów zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie.   4. W przypadku braku chętnych lub zbyt małej liczby chętnych uczniów/uczennic z jednego z zawodów dopuszcza się wyjazd uczniów /uczennic z zawodu, z którego jest większa liczba chętnych.  W rezultacie może zmienić się liczba uczniów/uczennic z poszczególnych zawodów biorących udział w projekcie w stosunku do pierwotnie zakładanej. 5. Spośród osób, które nie zakwalifikują się na wyjazd zostanie  utworzona  lista rezerwowa. Znajda się na niej nauczyciele/ki oraz uczniowie i uczennice z najwyższą liczba punktów spośród tych, którzy nie zakwalifikują się do projektu. W przypadku, kiedy nauczyciel/ka,  uczeń/uczennica znajdujący się na liście głównej, na skutek zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania (np. nieobecności na zajęciach, spotkaniach informacyjnych, itp.) nie może uczestniczyć w projekcie bądź będzie z niego wykluczony- prawo do tego wyjazdu uzyska osoba z listy rezerwowej z danego zawodu z zachowaniem ustalonej na niej kolejności . 6. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach decyduje opinia wychowawcy a w przypadku nauczycieli dyrektor szkoły.  
 3. § 6 Uczeń/ uczennica oraz nauczyciel/nauczycielka zgłaszający swoją kandydaturę na wyjazd na praktykę powinien złożyć u koordynatora projektu formularz zgłoszeniowy:
 4. Na wyjazd - w I turze do 11.01.2019 do godz. 14.00 -
 5. w II turze do 18 stycznia 2019r do godziny 14.00 -
 6. w III turze do 14 czerwca 2019r do godz 14.00 (formularz zgłoszeniowy  jest zamieszczony na stronie internetowej szkoły lub można go otrzymać u wicedyrektor Małgorzaty Maziarz)  
 7. § 7 I etap rekrutacji uczniów: Podstawą kwalifikacji jest suma punktów otrzymanych za: · średnią ocen za ostatni semestr z przedmiotów zawodowych - średnia 5 i więcej - 10 pkt, - średnia od 4,5 -do 4,99 - 8 pkt, - średnia  od 4 do 4,49- 6 pkt, - średnia od 3,5 do  3,99 -  4 pkt, - średnia od 3 do 3,49- 2 pkt ·    ocena z zachowania - wzorowe -  4pkt, -  bardzo dobre  - 2 pkt, - dobre - 1 pkt · znajomość j. angielskiego -ocena  celująca - 6 pkt, - ocena  bardzo dobra -5 pkt, - ocena dobra -  4pkt, - ocena dostateczna -2 pkt · predyspozycje do wykonywania zawodu(zaangażowanie, konkursy przedmiotowe, praca na rzecz szkoły i środowiska  lokalnego) od 0 do 3 pkt – opinia wychowawcy i nauczyciela zawodu ·  uczniowie/uczennice  zamieszkujący na wsi - 1 pkt. · Posiadanie opinii  lub orzeczenia z poradni psych pedagogicznej  - 1 pkt · Uczniowie i uczennice, którzy nie brali udziału w praktykach zagranicznych - 3 pkt II etap rekrutacji uczniów: to rozmowa kwalifikacyjna, na którą zostaną zakwalifikowani uczniowie o granicznej i zbliżonej liczbie punktów. · opinia komisji rekrutacyjnej,  rozmowa kwalifikacyjna - od 0 do 3 pkt    
 8. § 8   Rekrutacja nauczycieli: Podstawą  rekrutacji jest suma punktów uzyskanych za: · Test znajomości j. angielskiego – max 10 pkt · Staż pracy – powyżej 25 lat- 5 pkt Od 20-25 lat – 4 pkt Od 15-19 lat – 3 pkt Od 10-14 lat – 2 pkt Od 5 -9 lat -1pkt · Rozmowa kwalifikacyjna – max 5 pkt. ( rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza dyrektor szkoły  wraz z nauczycielem j. angielskiego).  
 9. § 9 Zakończenie naboru nastąpi  po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych jednak nie później niż do:
 10. 18 stycznia 2019 godz.14.00 – tura I
 11. 25 stycznia  2019r. godz. 14.00 – tura II
 12. 21 czerwca 2019r godz. 14.00 – tura II   Decyzja komisji rekrutacyjnej w sprawie naboru zostanie ogłoszona:do 18 stycznia 2019r –tura I do 25 stycznia 2019r – tura II do  21 czerwca 2019– tura III. Wtedy też na  tablicy ogłoszeń  w ZSP  Nr 3 ukaże się lista uczestników projektu oraz lista rezerwowa.    
 13. § 10 W przypadku mniejszej liczby chętnych niż liczba miejsc na staże, zostanie przeprowadzona dodatkowa promocja i rekrutacja do projektu, w terminie do 23.01.2019-  tura I, 30.01.2018 – tura II i 6.09.2019r – tura III.    
 14. § 11 Procedura odwoławcza  1.Uczeń i/lub rodzic/opiekun prawny lub nauczyciel - mają prawo do odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. W tym celu należy w terminie 2 dni roboczych od daty ogłoszenia list uczestników złożyć do Dyrektora Szkoły pisemny i odpowiednio umotywowany wniosek o sprawdzenie przebiegu procesu rekrutacji. 2. Podjęta przez Komisję decyzja będzie ostateczna.      
 15. § 12 1. Kandydaci/tki  zakwalifikowani na staż zobowiązani są do udziału we wszystkich zajęciach przygotowujących do wyjazdu na staż. Dwie nieusprawiedliwione nieobecności dyskwalifikują kandydata do udziału w stażu. Jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.   2. Kandydaci/tki  znajdujący się na liście rezerwowej,  również są zobowiązani do uczestniczenia jako wolni słuchacze w zajęciach językowych przygotowujących do wyjazdu na staże.  
 16. § 13 1. W trakcie i po stażu uczeń/uczennica  oraz nauczyciel zobowiązuje się: • dołożyć wszelkich starań do realizacji w całości programu stażu. • ściśle przestrzegać regulaminu praktyk pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w projekcie. • codziennie punktualnie przybywać na miejsce odbywania stażu. • realizować zadania zlecone przez opiekuna stażu. • uczestniczyć w imprezach kulturalnych organizowanych podczas stażu. • na bieżąco informować nauczyciela przebywającego z uczniami na stażu o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na realizację stażu. • w trakcie realizacji stażu codziennie sporządzać zapisy w dzienniczkach praktyk, które będą między innymi podstawą do wystawienia oceny zaliczającej staż. • sporządzić prezentację multimedialną z przebiegu stażu w celu upowszechnienia projektu w szkole   2. Po powrocie. • wypełniać ankiety ewaluacyjne dotyczące uczestnictwa w projekcie. • przybyć na wyznaczone przez koordynatora projektu spotkanie w celu przygotowania i wysłania raportu końcowego uczestnika, które odbędzie się w terminie do 30 dni po zakończeniu stażu.     Do regulaminu rekrutacji dołączone są następujące załączniki: Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy   Załącznik nr 2 Deklaracja udziału w projekcie „Zaplanuj swoją przyszłość – postaw na zawód” na lata szkolne 2018/2019 i 2019/2020   Załącznik nr 3 Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na wyjazd ucznia na praktykę
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Osiągnij sukces już dziś

Dowiedz się więcej!

Partnerzy