Szkoła promująca zdrowie

  

                      Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

Uprzejmie informujemy, że po rozpatrzeniu wniosku i sprawdzeniu dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań stawianych szkołom starającym się o przyjęcie do Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie komisja powołana przez Rejonowego Koordynatora SzPZ dr Barbarę Wolny przyznała naszej szkole Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.DOKUMENT TEN ZOSTAŁ WRĘCZONY OSOBISCIE PRZEZ PODKARPACKIEGO KURATORA OSWIATY PODCZAS UROCZYSTOSCI JAKA ODBYŁA SIĘ 23 LISTOPADA 2005r. W SIEDZIBIE ODZIAŁU W TARNOBRZEGU PCEN W RZESZOWIE.
Zabiegaliśmy o uzyskanie takiego certyfikatu
ponieważ rozumiemy, że:

"Każde dziecko i młody człowiek w Europie ma prawo i powinno mieć możliwość uczyć się w szkole promującej zdrowie."

(Rezolucja I Konferencji Sieci Szkół Promujących Zdrowie - Saloniki 1997 r.)

Nasza szkoła należy do Sieci Szkół Promujących Zdrowie dlatego ważne jest, aby wszyscy członkowie szkolnej społeczności, a więc młodzież, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także rodzice, byli świadomi znaczenia ochrony, utrzymania i wzmacniania zdrowia oraz chcieli realizować stworzony wspólnie program promocji zdrowia. Tylko wtedy wdrażanie koncepcji, zasad i metod szkoły promującej zdrowie będzie skuteczne. Aby dobrze zrozumieć koncepcję szkoły promującej zdrowie, należy odpowiedzieć na następujące pytania:

Co to jest zdrowie, zachowania zdrowotne, zdrowy styl życia, profilaktyka zdrowotna, edukacja zdrowotna, promocja zdrowia?

Wg ŚOZ zdrowie to nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego". We współczesnej koncepcji zdrowia podkreśla się, że zdrowie jest:

- wartocią, dzięki której jednostka lub grupa może realizować swoje aspiracje i potrzebę satysfakcji oraz zmieniać środowisko;

- zasobem (bogactwem) dla społeczeństwa, gwarantującym jego rozwój społeczny i ekonomiczny;

- środkiem do codziennego życia (a nie jego celem), umożliwiającym lepszą jego jakość.

Postępowanie, działania (lub zaniechanie), które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na zdrowie i samopoczucie człowieka określa się mianem zachowań zdrowotnych. Można wyróżnić zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu.

Natomiast styl życia jest pojęciem szerszym. Zdrowy styl życia to świadome zachowania sprzyjające poprawie, utrzymaniu i ochronie zdrowia. Przede wszystkim polega on na: dbałości o higienę ciała i higienę psychiczną, aktywności ruchowej, racjonalnym odżywianiu się, przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, poddawaniu się okresowym badaniom stanu zdrowia i niestosowaniu używek. Proces, w czasie którego ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i innych oraz nabywają umiejętności niezbędne do prowadzenia zdrowego stylu życia nazywamy edukacją zdrowotną. Natomiast działania podejmowane dla eliminowania czynników ryzyka i przyczyn chorób to profilaktyka zdrowotna. Ze wszystkimi wymienionymi wyżej pojęciami ściśle wiąże się pojęcie promocji zdrowia. Wg Karty Ottawskiej jest to "proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem oraz jego poprawę". Oznacza to połączenie zadań edukacyjnych i zmian środowiskowych tak, aby sprzyjały one zdrowiu.
Co to jest szkoła promująca zdrowie?

Koncepcja szkoły promującej zdrowie jest bezpośrednio związana z założeniami promocji zdrowia. Nie istnieje jednak ścisła definicja tego pojęcia. Szkoła promująca zdrowie, wg światowej Organizacji Zdrowia, umożliwia uczniom, pracownikom, rodzicom i społeczności, której służy, podejmowanie działań dla zdrowszego życia, zdrowszej szkoły i społeczeństwa.

W Polsce za szkołę promującą zdrowie uważa się siedlisko (miejsce, w którym ludzie żyją, pracują, uczą się i bawią), w którym społeczność szkolna - pracownicy i uczniowie:

- podejmują wspólne działania dla poprawy swojego zdrowia i samopoczucia przez zmianę zachowań zdrowotnych, tworzenie zdrowego środowiska fizycznego i społecznego;

- uczą się, jak zdrowo i lepiej żyć przez edukację zdrowotną, rozwój osobisty, społeczny, zawodowy;

- zachęcają rodziców i społeczność lokalną do podobnych i wspólnych działań przez otwartość i dialog, partnerstwo, współdziałanie.
Jakie są główne cechy szkoły promującej zdrowie?Twórcy programu określili wzorcowe cechy szkoły promującej zdrowie, którymi powinny charakteryzować się szkoły kandydujące do tego miana. Szkoła promująca zdrowie:

    Akceptuje fakt, że zdrowie społeczności szkolnej może być tworzone przez połączenie edukacji zdrowotnej i innych działań, które podejmuje szkoła, aby chronić i poprawiać zdrowie wszystkich, którzy się w niej znajdują.
    Troszczy się w równym stopniu o zdrowie pracowników i uczniów.
    Współdziała z rodzicami i przedstawicielami społeczności lokalnej w rozwiązywaniu ważnych problemów zdrowotnych.
    Uczniowie i pracownicy są świadomymi i aktywnymi uczestnikami procesu promocji zdrowia.
    Edukacja zdrowotna ma określony czas w programie nauczania szkoły oraz w ramach nauczania poszczególnych przedmiotów.
    Uwzględnia priorytety dotyczące zdrowia tj.: nacechowane szacunkiem relacje międzyludzkie, sprzyjające zdrowiu środowisko i wyposażenie szkoły.
    Tworzy rzeczywiste partnerstwo między szkołą, domem i społecznością lokalną.
    Znajduje czas na dyskusje i upowszechnianie wartości, które głosi oraz wdraża je do życia szkoły.
    Zwraca uwagę nie tylko na treści, ale także metody nauczania.
    Akceptuje, jako podstawową zasadę, potrzebę wzmacniania poczucia własnej wartości uczniów, rodziców i pracowników.
    Dostarcza możliwości wyboru zajęć stymulujących rozwój uczniów tak, aby mogli oni doświadczać współuczestnictwa oraz sukcesu w czasie zajęć szkolnych i w czasie wolnym.
    Zatrudnieni w szkole pracownicy służby zdrowia, pedagog, odgrywają istotną rolę w tworzeniu zdrowia przez odpowiednie świadczenia zdrowotne oraz pomoc pedagogiczną i społeczną dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły.
    Pielęgniarka szkolna uczestniczy czynnie w programie edukacji zdrowotnej.
    Pracownicy szkoły i rodzice mają możliwości uczestniczenia w działaniach w zakresie edukacji zdrowotnej w ramach programu kształcenia pracowników oraz spotkań z rodzicami.
    Zwraca uwagę na objawy i skutki nadmiernego stresu oraz podejmuje działania dla jego zmniejszenia oraz uczenia uczniów i pracowników radzenia sobie ze stresem.
    Uznaje, że artykuły spożywcze, dostępne w szkole, stanowią ważną rolę w promocji zdrowia członków społeczności szkolnej.

 
Dlaczego tworzymy szkołę promującą zdrowie?

Ponieważ zdrowie i edukacja są wzajemnie ze sobą powiązane:

    zdrowe dziecko ma większe szanse na sukcesy szkolne, a zdrowy nauczyciel na sukcesy i satysfakcję ze swojej pracy;

    wyższy poziom wykształcenia sprzyja lepszemu zdrowiu i jakości życia;

    edukacja zdrowotna umożliwia ludziom dokonywanie wyborów sprzyjających ich zdrowiu własnemu i innych;

    edukacja zdrowotna w szkole uważana jest za najbardziej opłacalną, długofalową inwestycję w zdrowie społeczeństwa.

 
W jaki sposób promujemy zdrowie w naszej szkole?

Nasze działania w tym zakresie są bardzo szerokie. Do najważniejszych zaliczamy:

    udział nauczycieli w szkoleniach z zakresu edukacji zdrowotnej;
    przekazywanie treści edukacji zdrowotnej na lekcjach za pomocą metod aktywizujących w oparciu o autorski program wychowawczy ,"Zdrowy może więcej"
    realizację: ścieżek międzyprzedmiotowych (pro zdrowotnej, ekologicznej)
    realizację programów profilaktyki uzależnień (,,Polska bez narkotyków ,ogólnopolski program profilaktyki HIV/AIDS i uzależnień z wykorzystaniem form teatralnych)
    udział w ,ogólnopolskim programie "Razem w naszej szkole. Czy naprawdę jesteśmy inni?",
    organizowanie konkursów, quizów, o tematyce zdrowotnej
    organizowanie wystawek prac młodzieży o tematyce zdrowotnej;
    stałą opiekę pedagoga, higienistki,
    organizowanie prelekcji dla rodziców,
    organizowanie lekcji instruktażowych z gimnastyki korekcyjnej;
    organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży
    organizowanie imprez pro zdrowotnych dla młodzieży
    udział uczniów w międzyszkolnych turniejach i zawodach sportowych;
    poprawę warunków higieniczno-sanitarnych (remonty i wyposażenie łazienek, sal lekcyjnych, korytarzy);
    udział w akcji "Sprzątanie świata", zagospodarowanie terenów zielonych wokół szkoły.
    organizowanie konkursów, quizów, o tematyce ekologicznej
    organizowanie wystawek prac młodzieży o tematyce ekologicznej

 
Jakie są nasze plany?

Chcielibyśmy uzyskać Wojewódzki Certfikat Szkoły Promującej Zdrowie dlatego nieustannie poszerzamy zakres naszych oddziaływań pro zdrowotnych skierowanych do całej społeczności szkolnej .
A teraz trochę historii.


Ruch szkół promujących zdrowie (SzPZ) rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ), którym wspólnie patronują światowa Organizacja Zdrowia (Biuro Regionalne dla Europy), Rada Europy i Komisja Europejska.

Te trzy organizacje międzynarodowe wiążą z rozwojem tego ruchu nadzieje na lepszą jakość życia ludzi w zjednoczonej Europie. Polska znalazła się w gronie pierwszych ośmiu krajów, które zostały przyjęte do ESSzPZ już w 1992 r.

W Polsce popularyzację idei SzPZ rozpoczęto projektem "Szkoła Promująca Zdrowie", realizowanym pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej w latach 1992 - 1995, w 14 szkołach podstawowych, zwanych "szkołami projektowymi".

W ramach upowszechniania projektu stworzono strukturę wspierającą rozwój krajowej sieci SzPZ w postaci wojewódzkich koordynatorów. Od 1992 r. zaczęły powstawać wojewódzkie sieci szkół promujących zdrowie. Aktualnie sieci zorganizowano we wszystkich województwach .

Działania związane rozwijaniem i upowszechnianiem idei SzPZ w Polsce podjął resort zdrowia.

Siedzibą pierwszego zespołu koordynującego prace - Polskiego Zespołu ds. Projektu Szkoła Promująca Zdrowie był Instytut Matki i Dziecka. Dzięki staraniom prof. dr hab. B. Woynarowskiej - ówczesnego Głównego Koordynatora oraz kierowanego przez nią ww zespołu, udało się umieścić zespół koordynujący w resorcie edukacji. Wynikiem tego było utworzenie w 1999 r. Pracowni Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, najpierw w KOWEZ, a od 2003 r. w CMPPP, jako Pracowni Promocji Zdrowia. Zadaniem statutowym pracowni jest m.in. wspieranie rozwoju sieci szkół promujących zdrowie.

Nasza szkoła realizację projektu "Szkoła Promująca Zdrowie rozpoczęła we wrześniu 2002r.

Opracowała: mgr inż. Jadwiga Małkowicz

Szkolny koordynator promocji zdrowia

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Osiągnij sukces już dziś

Dowiedz się więcej!

Partnerzy